Soal Jawab

 
 

Berikut adalah soalan-soalan yang sering diajukan oleh pengunjung Portal Rasmi PPSKR. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain sila hubungi kami di talian +606 270 2827 (Bantuan Telefonis) atau e-mel kepada kami di Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

1. APAKAH   ITU KUALITI?
Tahap   kumpulan ciri-ciri sedia wujud bagi sesuatu objek memenuhi keperluan.   Ini termasuk memenuhi kepuasan pelanggan, serta bebas   daripada kesilapan yang menyebabkan ulangan kerja (rework) atau daripada   kegagalan output/hasilan, ketidakpuasan pelanggan, aduan pelanggan dan   lain-lain.
 

 
 
2.   APAKAH MS ISO 9001 : 2015?

MS ISO 9001 : 2015 adalah :

a) keupayaan untuk menyediakan   secara tekal produk dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelanggan, serta   keperluan berkanun dan peraturan yang diguna pakai;

b) memudahkan peluang untuk   meningkatkan kepuasan pelanggan;

c) menyatakan risiko dan   peluang yang berkaitan dengan konteks dan matlamatnya;

d) keupayaan untuk menunjukkan   keakuran terhadap keperluan sistem pengurusan kualiti yang ditetapkan.
 
 

3.   MENGAPA IANYA PERLU DILAKSANAKAN?
Pelaksanaannnya di UTeM akan   memberi keyakinan dan kepercayaan kepada pelanggan, kepada kemampuan   proses-proses utama iaitu pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan,   perundingan serta perkhidmatan masyarakat yang memenuhi keperluan dan memberi   kepuasan kepada mereka.
 
 
4.   APAKAH TANGGUNGJAWAB ANDA?
Setiap warga bertanggungjawab   mematuhi sistem kualiti yang dinyatakan dalam skop pelaksanaan yang didaftarkan.   Ini bermakna semua prosedur atau arahan kerja hendaklah diguna pakai semasa   melaksanakan fungsi utama organisasi dengan tujuan untuk memberi kepuasan   pelanggan. Rekod-rekod perlulah diselenggarakan secara teratur sebagai bukti   kepada sistem kepada mereka.
 
 
5.   APAKAH FAEDAHNYA KEPADA ORGANISASI?

Antara faedah yang boleh   diperolehi adalah :-

- Proses yang konsisten dalam   organisasi
  - Menghasilkan atau memberikan khidmat yang dijangkakan
  - Setiap warga akan lebih berfokus
  - Meningkatkan keberkesanan organisasi
  - Meningkatkan keyakinan pelanggan
  - Peningkatan kualiti
 
 

6. APAKAH DOKUMEN YANG PERLU   DIWUJUDKAN DALAM MELAKSANAKAN SPK ISO 9001 : 2015?

ISO 9001 : 2015 merupakan   Standard yang tidak banyak memerlukan penyediaan dokumen dibandingkan dengan   versi yang terdahulu. Versi tahun 2015 ini menyatakan organisasi hanya perlu   menyediakan satu Manual Kualiti dan enam prosedur iaitu Kawalan Dokumen,   Kawalan Rekod, Audit Dalaman, Kawalan Ketidakakuran, Tindakan Pembetulan dan   Tindakan Penambahbaikan. Namun demikian sebagai sebuah agensi kerajaan, UTeM   perlu mewujudkan lima prosedur pengurusan dan sokongan. Prosedur – prosedur   tersebut adalah Kajian Semula Pengurusan, Belanjawan, Audit Dalaman, Latihan   dan Aduan Pelanggan.

Untuk memastikan keseragaman   pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, UTeM juga telah membangunkan   dokumen yang menerangkan proses-proses yang dikategorikan sebagai proses   teras pengajaran dan pembelajaran dan proses sokongan. 
 
 

7.   APAKAH SKOP PELAKSANAAN SPK DI UTeM?

Skop Pelaksanaan SPK di UTeM   adalah :

a) Penyediaan Perkhidmatan   Pendidikan di Peringkat Prasiswazah dan Pascasiswazah & Aktiviti   Pengurusan Penyelidikan;

b) Penyediaan Perkhidmatan   Sokongan Pendidikan.
 
 

8.   APAKAH TAHAP-TAHAP PENGAUDITAN YANG PERLU DILALUI SEBELUM UTeM DIPERSIJILKAN?

Pada umum terdapat dua   peringkat audit yang perlu dilalui oleh UTeM. Pertamanya, dikenali sebagai   audit kecukupan (adequacy audit).   Audit ini dijalankan oleh badan persijilan bagi menentukan dokumen-dokumen   yang diperlukan oleh standard telah diwujudkan. Keduanya, audit ini bertujuan   untuk menyemak sama ada keperluan standard telah dinyatakan di dalam manual   dan prosedur. Sekiranya semua keperluan standard telah dinyatakan, maka   bolehlah dikatakan dokumen-dokumen yang disediakan mencukupi dan diterima. Kebiasaannya   selepas dari itu, maka SPK yang didokumenkan itu akan dilaksanakan. Selepas   suatu tempoh tertentu, sekurang-kurangnya tiga bulan, juruaudit akan melawat   untuk menjalankan audit kepatuhan (compliance   audit). Audit ini bertujuan menentukan SPK yang di dokumenkan dipatuhi   dan dilaksanakan seperti yang dinyatakan. Untuk menentukan sama ada ianya   telah dilaksanakan, maka auditor akan memeriksa rekod-rekod sebagai bahan   bukti. Rekod-rekod ini biasanya adalah borang-borang yang telah dilengkapkan.

Sebarang penemuan kejadian yang   melanggar Manual atau prosedur akan dilaporkan untuk dibuat pembetulan.   Apabila pembetulan telah dilaksanakan dan diterima oleh auditor maka barulah   UTeM boleh dicadangkan untuk diberi persijilan ISO 9001 : 2015 bagi skop yang   dipohon. 
 
 

9.   APAKAH PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN OLEH UTeM DALAM MELAKSANAKAN SPK ISO 9001 :   2015?
UTeM menggunakan pendekatan   penyertaan oleh semua warga UTeM. Ini dilaksanakan melalui pembentukan   kumpulan pemilik proses dari unit-unit operasi. Keahliannya pula adalah dari   berbagai Fakulti atau Bahagian yang bersama-sama menyediakan dan menerima   dokumen tersebut sebagai dokumen SPK UTeM. Penghayatan kerja secara   berkumpulan dan kolektif ini diharapkan akan mempercepatkan inisiatif   mendapatkan persijilan. 
 
 
10.   APAKAH ITU AKREDITASI?

Akreditasi dan Pengiktirafan   Program Akademik UTeM (Pengiktirafan Akreditasi) adalah menjadi satu   keperluan bagi pihak Pengurusan Universiti bagi menggerakkan usaha-usaha   mendapatkan pengiktirafan terhadap program-program akademik yang ditawarkan di   UTeM. Pengiktirafan tersebut didapati daripada Jabatan Perkhidmatan Awam,   Kementerian Pengajian Tinggi dan Majlis Akreditasi Kejuruteraan Malaysia. Dengan   tertubuhnya Jabatan Akreditasi Program Akademik di Pusat Pengurusan   Strategik, Kualiti dan Risiko usaha bagi mendapatkan pengiktirafan telah   dipusatkan. Oleh itu pembentukan beberapa jawatankuasa seperti Jawatankuasa   Pemandu Akreditasi UTeM berperanan untuk memantau status dan kemajuan   inisiatif pelaksanaan pengiktirafan ijazah UTeM bagi memastikan matlamat yang   diusahakan tercapai.

PPSKR telah menganjurkan   beberapa siri bengkel / seminar bagi membantu pihak fakulti dalam proses   penyediaan Dokumen Akreditasi dengan menjemput penceramah dari Jabatan   Perkhidmatan Awam, Jabatan Pendidikan Tinggi, Lembaga Jurutera Malaysia dan   lain-lain entiti yang telibat dalam proses akreditasi ini. Tujuannya adalah   memastikan bahawa dokumen yang disediakan mematuhi garis panduan yang   ditetapkan oleh Badan Ikhtisas tersebut.
 
 

11.   APAKAH YANG TERKANDUNG DI DALAM DOKUMEN AKREDITASI?
Bagi memastikan maklumat di   dalam kandungan Dokumen Akreditasi lengkap dan seragam seperti maklumat   mengenai dasar dan polisi UTeM, PPSKR telah mewujudkan Pangkalan Data   Akreditasi. Semua fakulti boleh mengeksesnya apabila   memerlukan maklumat yang terkini dalam menyediakan dokumen Akreditasi.
 
 
12.   SIAPAKAH YANG MENILAI PROGRAM UTeM SEBELUM DI IKTIRAF?
Setelah dokumen Akreditasi dikemukakan kepada   Badan Ikhtisas, Lawatan Penilaian ke UTeM telah diadakan oleh panel-panel   penilai yang dibentuk oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Pengajian   Tinggi dan Majlis Akreditasi Kejuruteraan Malaysia. Tujuan lawatan ini adalah   untuk menilai keberkesanan sistem pembelajaran dan pengajaran yang ditawarkan   oleh sesebuah fakulti sebelum ianya diiktiraf. 
 
 
 

Berita & Info Terkini